Bàn phím:
Từ điển:
 
mightily /'maitili/

phó từ

  • mạnh mẽ, mãnh liệt, dữ dội
  • (thông tục) cực kỳ, rất, hết sức
    • to be mightily pleased: hết sức hài lòng