Bàn phím:
Từ điển:
 
mien /mi:n/

danh từ, (văn học)

  • dáng điệu, phong cách
  • vẻ mặt, sắc mặt, dung nhan
    • with a sorrowful mien: với vẻ mặt buồn rầu