Bàn phím:
Từ điển:
 
midwinter /'mid'wintə/

danh từ

  • giữa mùa đông
  • đông chí