Bàn phím:
Từ điển:
 
midwifery /midwifery/

danh từ

  • (y học) khoa sản; thuật đỡ đẻ