Bàn phím:
Từ điển:
 
midweekly /'mid'wi:kli/

tính từ & phó từ

  • giữa tuần; vào giữa tuần