Bàn phím:
Từ điển:
 
midweek /'mid'wi:k/

danh từ

  • giữa tuần