Bàn phím:
Từ điển:
 
midway /'mid'wei/

danh từ

  • nửa đường, giữa đường

tính từ & phó từ

  • ở nửa đường, nửa chừng