Bàn phím:
Từ điển:
 
midsummer /'mid,sʌmə/

danh từ

  • giữa mùa hè
  • hạ chí