Bàn phím:
Từ điển:
 
midstream

danh từ

  • giữa dòng (sông, suối)
    • to change/swap horses in midstream: xem horse