Bàn phím:
Từ điển:
 
midshipman /'midʃipmən/ (middy) /'midi/

danh từ

  • chuẩn uý hải quân
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) học sinh trường hải quân