Bàn phím:
Từ điển:
 
midsequent
  • (logic học) hệ quả trung gian