Bàn phím:
Từ điển:
 
midrib /'midrib/

danh từ

  • (thực vật học) gân giữa (của lá)