Bàn phím:
Từ điển:
 
midrange

danh từ

  • khoảng cách/tầm xa trung bình
midrange
  • (thống kê) nửa tổng các biên trị