Bàn phím:
Từ điển:
 
midpoint
  • trung điểm
  • m. of a line segment trung điểm của một đoạn thẳng
  • m. of a simplex (tô pô) tâm một đơn hình