Bàn phím:
Từ điển:
 
midnight /'midnait/

danh từ

  • nửa đêm, mười hai giờ đêm