Bàn phím:
Từ điển:
 
midline
  • đường trung bình
  • m. of a trapezoid trung bình tuyến của một hình thang