Bàn phím:
Từ điển:
 
midgety

tính từ

  • nhỏ tí tẹo, cực bé