Bàn phím:
Từ điển:
 
midget /'midʤit/

danh từ

  • người rất nhỏ
  • cái rất nhỏ, vật rất nhỏ, con vật rất nhỏ
  • (định ngữ) rất nhỏ
midget
  • rất nhỏ