Bàn phím:
Từ điển:
 
middle watch /'midl'wɔtʃ/

danh từ

  • ca gác đêm (từ nửa đêm đến 4 giờ sáng)