Bàn phím:
Từ điển:
 
middle-aged /'midl'eidʤd/

tính từ

  • trung niên