Bàn phím:
Từ điển:
 
middle /'midl/

danh từ

 • giữa
  • in the middle: ở giữa
  • right in the middle: ở chính giữa
  • in the middle of our century: ở giữa thế kỷ của chúng ta
 • nửa người, chỗ thắt lưng
  • to be up to the middle in water: đứng nước ngập đến thắt lưng

tính từ

 • ở giữa, trung
  • the middle finger: ngón tay giữa
  • middle age: trung niên

Idioms

 1. the Middle Ages
  • thời Trung cổ
   • the middle class: giai cấp trung gian; giai cấp tiểu tư sản
 2. Middle East
  • Trung đông
   • middle course (way): biện pháp trung dung, đường lối trung dung
   • middle school: trường trung học

ngoại động từ

 • đá (bóng) từ cánh vào (khu trung lộ trước gôn)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt vào giữa
 • xếp đôi (lá buồm lại)
middle
 • giữa // để ở giữa