Bàn phím:
Từ điển:
 
a la mode /,ɑ:lə'moud/

phó từ

  • hợp thời trang, đúng mốt