Bàn phím:
Từ điển:
 
low church

danh từ

  • một phái thuộc Giáo hội Anh không xem trọng quyền lực của giám mục, Dòng thờ nhỏ