Bàn phím:
Từ điển:
 
low-bred

tính từ

  • mất dạy, vô giáo dục
  • thô lỗ