Bàn phím:
Từ điển:
 
low /lou/

danh từ

 • tiếng rống (trâu bò)

động từ

 • rống (trâu bò)

danh từ

 • ngọn lửa

nội động từ

 • rực cháy, bốc cháy

danh từ

 • mức thấp, con số thấp
 • số thấp nhất (ô tô)
  • to put a car in low: gài số một
 • con bài thấp nhất
 • (thể dục,thể thao) tỷ số thấp nhất

tính từ

 • thấp, bé, lùn
  • a man of low stature: người thấp bé
 • thấp, cạn
  • at low water: lúc triều xuống
 • thấp bé, nhỏ
  • a low voice: tiếng nói khẽ
 • thấp, hạ, kém, chậm
  • to dell at low price: bán giá hạ
  • to get low wages: được lương thấp
  • low temperature: độ nhiệt thấp
  • low speed: tốc độ chậm
  • to have a low opinion of somebody: không trọng ai
 • thấp hèn, ở bậc dưới; tầm thường, ti tiện, hèm mọn
  • all sorts of people, high and low: tất cả mọi hạng người từ kẻ sang cho đến người hèn
  • a low fellow: một kẻ đê hèn
 • yếu, suy nhược, kém ăn, không bổ
  • to be in a low state of health: trong tình trạng sức khoẻ t) có công suất nhỏ (máy)
low
 • dưới; không đáng kể