Bàn phím:
Từ điển:
 
love-match /'lʌvmætʃ/

danh từ

  • sự lấy nhau vì tình