Bàn phím:
Từ điển:
 
love-making /'lʌv,meikiɳ/

danh từ

  • sự tỏ tình, sự tán gái
  • sự ăn nằm với nhau, sự giao hợp