Bàn phím:
Từ điển:
 
love-lornness /'lʌvlɔ:nnis/

danh từ

  • nỗi sầu muộn vì tình; nỗi thất tình; sự bị tình phụ