Bàn phím:
Từ điển:
 
love-knot /'lʌvnɔt/

danh từ

  • nơ thắt hình số 8