Bàn phím:
Từ điển:
 
love-hate relationship

danh từ

  • quan hệ yêu-ghét