Bàn phím:
Từ điển:
 
love-apple /'lʌv,æpl/

danh từ

  • (thực vật học) cà chua