Bàn phím:
Từ điển:
 
lovage

danh từ

  • (thực vật) cây cần núi