Bàn phím:
Từ điển:
 
lovableness /,lʌvə'biliti/ (lovableness) /'lʌvəblnis/

danh từ

  • tính đáng yêu, tính dễ thương