Bàn phím:
Từ điển:
 
louse /lausə/

danh từ, số nhiều lice

  • rận; chấy