Bàn phím:
Từ điển:
 
louder

danh từ

  • máy chất tải; thiết bị chất tải
  • mobile loader
  • máy chất tải lưu động
  • cơ cấu nạp liệu
  • (tin học) bộ nạp: chương trình nạp
    • program louder: bộ nạp chương trình
  • người khuân vác