Bàn phím:
Từ điển:
 
loud speaker /'laud'spi:kə/

danh từ

  • (raddiô) cái loa; cái phóng thanh ((cũng) speaker)