Bàn phím:
Từ điển:
 
lotus-eater /'loutəs,i:tə/

danh từ

  • kẻ hưởng lạc, kẻ thích nhàn hạ