Bàn phím:
Từ điển:
 
lotsa

tính từ

  • rất nhiều
    • I had lotsa proposals: Tôi đã có rất nhiều đề nghị