Bàn phím:
Từ điển:
 
lot /lɔt/

danh từ

 • thăm, việc rút thăm; sự chọn bằng cách rút thăm
  • to cast lots: rút thăm
  • to choose by lot: chọn bằng cách rút thăm
  • the lot fell on him: rút thăm trúng anh ấy
 • phần do rút thăm định; phần tham gia
  • to have no part nor lot in: không dính dáng gì vào
 • số, phận, số phận, số mệnh
  • he has throw (cast) in his lot with us: nó muốn cùng chia sẻ số phận với chúng tôi
  • the lot falls to me (it falls to me as my lot) to do something: cái số tôi phải làm cái gì
 • mảnh, lô (đất)
  • a lot of ground: một mảnh đất, một lô đất
  • parking lot: khu đất đỗ xe, chỗ đỗ xe
 • mớ, lô; (số nhiều) rất nhiều, vô số, hàng đống, hàng đàn
  • lot of woollens: một lô hàng len
  • the lot: cả lô, cả mớ, cả bọn
  • lots of friends: rất nhiều bạn, hàng đống bạn

Idioms

 1. bad lot
  • (xem) bad

ngoại động từ

 • chia ra làm nhiều phần, chia ra làm nhiều mảnh, chia ra làm nhiều lô (đất, hàng để bán)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) trông non, trông cậy (ở ai, cái gì)
  • to lot on (upon) somebody: trông mong ở ai

phó từ

 • nhiều, vô số
  • I feel a lot better: tôi cảm thấy khoẻ hơn nhiều
lot
 • mớ, lô, bề, nhóm, khối, một khối lượng lớn
 • accepted l. lô nhận được
 • grand l. (thống kê) lô lớn
 • inspection l. lô đưa vào kiểm tra