Bàn phím:
Từ điển:
 
lossy
  • sự mất, sự thiệt (dùng trong nén thông tin)