Bàn phím:
Từ điển:
 
lossless
  • sự không bị mất, sự không bị thiệt (dùng trong nén thông tin)
lossless
  • không tổn thất