Bàn phím:
Từ điển:
 
loss /lɔs/

danh từ

 • sự mất
 • sự thua, sự thất bại
  • the loss of a battle: sự thua trận
 • sự thiệt hại, tổn hại, tổn thất, thua lỗ
  • to suffer heavy losses: bị thiệt hại nặng
  • to seli at a loss: bán lỗ vốn
  • a deal loss: sự mất không
  • to make up a loss: bù vào chỗ thiệt
  • the dealth of Lenin was a great loss to the world proletarian movement: Lê-nin mất đi là một tổn thất lớn cho phong trào vô sản thế giới
 • sự uổng phí, sự bỏ phí
  • without loss of time: không để uổng phí thì giờ

Idioms

 1. to be at a loss
  • lúng túng, bối rối, luống cuống
   • to be a loss to answers (for an answer; how to answer): lúng túng không biết trả lời thế nào
loss
 • sự tổn thất, sự mất mát, sự hao
 • l. of information mất mát, sự hao
 • energy l. sự mất năng lượng
 • hunting l. tổn thất dò
 • minimax tổn thất minimac
 • refraction l. tổn thất khúc xạ
 • resistance l. tổn thất do cản; [sự, độ] hao (do hiệu ứng)
 • transition l. hao chuyển tiếp
 • translation l. hao tịnh tiến
 • transmission l. tổn thất truyền đạt