Bàn phím:
Từ điển:
 
lorn /lɔ:n/

tính từ (thơ ca); quya bị bỏ bơ vơ, trơ trọi, không ai nhìn đến

  • hoang vắng, quạnh hiu, cô quạnh ((thường) lone lorn)