Bàn phím:
Từ điển:
 
lorikeet /,lɔri'ki:t/

tính từ

  • vẹt lorikeet (ở Mã-lai)