Bàn phím:
Từ điển:
 
lorgnette /lɔ:'njet/

danh từ

  • kính cầm tay
  • ống nhòm xem xét