Bàn phím:
Từ điển:
 
lordotic /lɔ:'dɔtik/

tính từ

  • (y học) mắc tật ưỡn lưng