Bàn phím:
Từ điển:
 
loran

danh từ

  • loran (hệ thống vô tuyến đạo hàng xa, viết-tắt của long range navigation)