Bàn phím:
Từ điển:
 
loquacity /lou'kweiʃəsnis/ (loquacity) /lou'kwæsiti/

danh từ

  • tính nói nhiều, tính ba hoa