Bàn phím:
Từ điển:
 
loquaciously

phó từ

  • ba hoa, huyên thuyên