Bàn phím:
Từ điển:
 
loquacious /lou'kweiʃəs/

tính từ

  • nói nhiều, ba hoa
  • líu lo, ríu rít (chim); róc rách (suối)